Environment Officer

.

Atık Kodu

Belge+İzin+Lisans

Bertaraf

İzin alma, arıtma ve bertaraf etme yükümlülüğü Cezaları

 

İzin alma, arıtma ve bertaraf etme yükümlülüğü Para Cezaları

 

 

İdari Para Cezası – Kurulması aşağıdaki maddeyle zorunlu olan atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara 94.244 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 

Öngörülen acil durum plânlarını yönetmelikle  belirlenen usûl ve esaslara uygun olarak hazırlamayan ve bu plânların uygulanması için gerekli tedbirleri almayan, ekip ve ekipmanları bulundurmayanlar ile  yerel, bölgesel ve ulusal acil durum plânlarına uymayanlara 18.847 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 

 

Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usûl ve esaslara,

Devamını oku...

Atıkların Denetim, bilgi verme ve bildirim yükümlülüğü Para Cezaları

 

Atıkların Denetim, bilgi verme ve bildirim yükümlülüğü Para Cezaları

 

 

İdari Para Cezası – Bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 9.420 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 

 

 

Denetim, bilgi verme ve bildirim yükümlülüğü(1)

2872 Sayılı Çevre Kanunu Madde 13 - (Değişik: 26/4/2006 – 5491/9 md.)

Bu Kanun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa  aittir. Gerektiğinde bu yetki, Bakanlıkça; il özel idarelerine,  çevre denetim birimlerini kuran belediye başkanlıklarına, Denizcilik Müsteşarlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığına, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belirlenen denetleme görevlilerine veya Bakanlıkça uygun görülen diğer kurum ve kuruluşlara devredilir. Denetimler, Bakanlığın belirlediği denetim usûl ve esasları çerçevesinde yapılır.

Askerî işyerleri, askerî bölgeler ve tatbikatların bu Kanun çerçevesindeki denetimi ve neticelerine ait işlemler; Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Bakanlık tarafından müştereken hazırlanacak yönetmeliğe göre yürütülür.

İlgililer, Bakanlığın veya denetimle yetkili diğer mercilerin isteyecekleri bilgi ve belgeleri vermek, yetkililerin yaptıracakları analiz ve ölçümlerin giderlerini karşılamak, denetim esnasında her türlü kolaylığı göstermek zorundadırlar.

İlgililer, çevre kirliliğine neden olabilecek faaliyetleri ile ilgili olarak, kullandıkları hammadde, yakıt, çıkardıkları ürün ve atıklar ile üretim şemalarını, acil durum plânlarını, izleme sistemleri ve kirlilik raporları ile diğer bilgi ve belgeleri talep edilmesi halinde  Bakanlığa veya yetkili denetim birimine vermek zorundadırlar. 

Denetim, bilgi verme ve bildirim yükümlülüğüne ilişkin usûl ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

 

9.240 TL Para Cezası!

 

Firmanızda Çevre yönetimi yapmamanın bedeli en az  6.280 Türk Lirası Para Cezası

 

 

İdari Para Cezası – Kanunun ek 2 nci maddesinde öngörülen çevre yönetim birimini kurmayanlara 9.240 Türk Lirası, çevre görevlisi bulundurmayanlara ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan hizmet almayanlara 6.280 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Devamını oku...

Elektromanyetik Kirlilik ve Para Cezaları

 

Elektromanyetik Kirlilik ve Para Cezaları

 

 

İdari Para Cezası – Kanunun ek 8 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine  aykırı davrananlara 1.567 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 

 

 

 

2872 Sayılı Çevre Kanunu Ek Madde 8 – (Ek: 26/4/2006 – 5491/23 md.)

İyonlaştırıcı olmayan radyasyon yayılımı sonucu oluşan elektromanyetik alanların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi için usûl ve esaslar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

 

 

2012 Yılı Güncel Para Cezaları

 

Madde 20 – (Değişik: 26/4/2006 – 5491/14 md.)

İdarî nitelikteki cezalar şunlardır:

a) Ek 4 üncü madde uyarınca emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 782 Türk Lirası, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine 1.567 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

b) Hava kirliliği yönünden önemli etkileri

Devamını oku...

Alt Kategoriler

Güneş, Rüzgar, Su hareketleri vs, gibi temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları