Environment Officer

.

Atık Kodu

Belge+İzin+Lisans

Bertaraf

 

Çevre Korunmasına İlişkin Önlemler ve Yasaklar

 

Kirletme yasağı:

2872 Sayılı Çevre Kanunu Madde 8 – Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır.

Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililer kirlenmeyi önlemekle; kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirleten, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

 

 

İdari Para CezasıBu Kanunun 8 inci maddesi ile atıksu altyapı sistemlerinin ve katı atık bertaraf tesisleri kurma yükümlülüğü verilen kurum ve kuruluşların, bu yükümlülüklerini, bu maddede belirtilen süre içinde yerine getirmemeleri halinde;

belediyelerde nüfusu 100.000’den fazla olanlara 80.202 Türk Lirası,

100.000 ilâ 50.000 arasında olanlara 48.121 Türk Lirası,

50.000 ilâ 10.000 arasında olanlara 32.079 Türk Lirası,

10.000 ilâ 2.000 arasında olanlara 16.038 Türk Lirası,

organize sanayi bölgelerinde 160.409 Türk Lirası,

 

bunların dışında kalan endüstri tesislerine ve atıksu üreten her türlü tesise 96.244 Türk Lirası idarî para cezası verilir.