Environment Officer

.

Atık Kodu

Belge+İzin+Lisans

Bertaraf

Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliği

Resmi Gazete Tarihi: 09.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28790

 

 

GÖNÜLLÜ KARBON PİYASASI PROJE KAYIT TEBLİĞİ

 

 

 

 

 

Amaç

 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; sera gazı emisyon azaltımı sağlayan ve karbon sertifikası elde etmek amacıyla geliştirilen projelerin kayıt altına alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, karbon sertifikası elde etmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geliştirilen projelerin kayıt altına alınmasına dair usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ,

 

a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa,

 

b) 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 8 inci maddelerine,

 

c) 16/10/2003 tarihli ve 4990 sayılı Kanun ile uygun bulunan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine,

 

ç) 5/2/2009 tarihli ve 5836 sayılı Kanun ile uygun bulunan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne,

 

d) 20/6/1990 tarihli ve 3656 sayılı Kanun ile uygun bulunan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolüne,

 

e) 20/6/1990 tarihli ve 3655 sayılı Kanun ile uygun bulunan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine,

 

dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

 

a) Bağımsız denetleyici kuruluş: Kyoto Protokolünün ilgili organlarınca akredite edilmiş, projelerin onaylanması ve doğrulanması konusunda yetkili, bağımsız denetleyici kurum veya kuruluşu,

 

b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

 

c) Doğrulama: Bağımsız denetleyici kuruluş tarafından onaylanan projenin beyan ettiği sera gazı azaltımlarının kabul edilen doğrulama kıstasları esas alınarak yapılan periyodik inceleme, ölçüm, izleme ve denetim sonucunda doğrulanması işlemini,

 

ç) Doğrulama raporu: Bağımsız denetleyici kuruluş tarafından doğrulama sonrasında verilecek olan raporu,

 

d) Emisyon: Sera gazı emisyonlarını,

 

e) Emisyon azaltımı: Proje sonucunda gerçekleşen karbondioksit eşdeğer ton birimindeki sera gazı emisyon azaltımını, sınırlandırılmasını veya tutulmasını,

 

f) Gönüllü karbon standartları: Sera gazı emisyon azaltım projelerinin geliştirilmesi, kayıt edilmesi ve sertifikalandırılmasına dair oluşturulmuş standartları,

 

g) Gönüllü karbon standart kuruluşu: Gönüllü karbon standartları oluşturan, bu standartlara uygun olarak proje kaydına dair iş ve işlemleri gerçekleştiren ve karbon sertifikalarını tescil eden organizasyonu,

 

ğ) Gönüllü karbon piyasası: Kyoto Protokolünün esneklik mekanizmalarından bağımsız olarak işleyen, gönüllülük esasında kurulmuş ve karbon sertifikalarının alım ve satımının yapıldığı piyasayı,

 

h) Karbon sertifikası: Sera gazı emisyon azaltım projelerinin bağımsız denetleyici kuruluş tarafından doğrulanması ve gönüllü karbon standart kuruluşu tarafından belgelendirilmesi sonucu elde edilen ve karbondioksit eşdeğer ton cinsinden ifade edilen sertifikayı,

 

ı) Karbondioksit eşdeğer ton: Sera gazlarının küresel ısınma potansiyelinin karbondioksit gazı cinsinden ifade edilen ton cinsinden birimini,

 

i) Onaylama: Bağımsız denetleyici kuruluş tarafından projenin beyan ettiği sera gazı azaltımlarının kabul edilen onaylama kriterleri esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda onaylanması işlemini,

 

j) Onaylama raporu: Bağımsız denetleyici kuruluş tarafından onaylama sonrasında verilecek olan raporu,

 

k) Proje: Sera gazı emisyonlarının bir veya bir kaçının azaltılmasını sağlayan ve karbon sertifikası elde etmek amacıyla geliştirilmekte olan veya geliştirilmiş projeyi,

 

l) Proje sahibi: Projeyi geliştiren gerçek veya tüzel kişiyi,

 

m) Proje tasarım belgesi: Uluslararası kabul görmüş herhangi bir karbon piyasa standardı çerçevesinde geliştirilmiş projeye özgü bilgileri içeren belgeyi,

 

n) Sera gazı emisyonları: Kyoto Protokolü ve Montreal Protokolü ile kontrol altına alınmış küresel ısınmaya neden olan gazları

 

ifade eder.

 

Proje sahibi kaydı

 

MADDE 5 – (1) Proje sahipleri Bakanlığa kayıt olmakla yükümlüdür. Proje sahipleri kayıt için Ek-1’de verilen formu doldurarak Ek-2’de belirtilen belgeler ile birlikte Bakanlığa başvurur.

 

(2) Belgelerin eksik veya hatalı olması durumunda proje sahibine istenen belgelerin tamamlanması için 20 gün süre tanınır.

 

Proje kaydı

 

MADDE 6 – (1) Proje sahipleri projelerini Bakanlığa kayıt ettirmekle yükümlüdür.

 

(2) Proje sahipleri projelerinin kaydı için, Ek-3’te yer alan Proje Künyesi ile birlikte aşağıdaki belgelerin elektronik kopyasını, projenin karbon sertifikasını elde etmesini müteakip 30 gün içerisinde hazırlayarak Bakanlığa başvurur.

 

a) Onaylanmış proje tasarım belgesi,

 

b) Onaylama raporu,

 

c) Gönüllü karbon standart kuruluşu tarafından projenin kayıt edildiğini ve sertifikalandırmanın yapıldığını gösterir bilgi ve/veya belgeler,

 

ç) Doğrulama raporu.

 

(3) Belgelerin eksik veya hatalı olması durumunda proje sahibine istenen belgelerin tamamlanması için 20 gün ilave süre tanınır.

 

Gönüllü karbon standart kuruluşları

 

MADDE 7 – (1) Gönüllü Karbon Standart Kuruluşları, her yılın Ocak ve Temmuz ayları sonuna kadar önceki altı ay içinde Türkiye’de geliştirilen ve kendilerinin kaydettikleri ve/veya sertifikalandırdıkları projeler ile ilgili bilgileri Ek-4’te yer alan formata uygun olarak Bakanlığa iletir.

 

Bağımsız denetleyici kuruluşlar

 

MADDE 8 – (1) Bağımsız Denetleyici Kuruluşlar, her yıl Ocak ve Temmuz ayları sonuna kadar önceki altı ay içinde Türkiye’de geliştirilen ve kendilerinin onayladıkları veya doğruladıkları projeler ile ilgili bilgileri, Ek-5’te yer alan formata uygun olarak Bakanlığa iletir.

 

Bilgi ve belge bildirimi

 

MADDE 9 – (1) Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda ilave bilgi veya belgenin ibrazını isteyebilir.

 

(2) Bakanlık tarafından kayıt için elektronik sistemin kurulması durumunda, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan iş ve işlemler bu sistem üzerinden gerçekleştirilir.

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

 

MADDE 10 – (1) 7/8/2010 tarihli ve 27665 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Proje kaydı

 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Proje sahipleri, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce gönüllü karbon standart kuruluşları tarafından sertifikalandırma işlemi tamamlanmış tüm projelerini Ek-3’te yer alan proje künyesi ve 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan belgeler ile 31/12/2013 tarihine kadar Bakanlığa kayıt için iletmekle yükümlüdür.

 

(2) Gönüllü karbon standart kuruluşları Türkiye’de geliştirilen ve kendilerinin kayıt ettikleri ve/veya sertifikalandırdıkları tüm projeler ile ilgili bilgileri, 31/12/2013 tarihine kadar Ek-4’te yer alan formata uygun olarak hazırlayıp Bakanlığa iletmekle yükümlüdür.

 

(3) Bağımsız denetleyici kuruluşlar, Türkiye’de geliştirilen ve kendilerinin onayladıkları ve/veya doğruladıkları tüm projeler ile ilgili bilgileri, 31/12/2013 tarihine kadar Ek-5’te yer alan formata uygun olarak hazırlayıp Bakanlığa iletmekle yükümlüdür.

 

Yürürlük

 

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

 

 

EK-1: Gönüllü Karbon Piyasası Proje Sahibi Bilgi Formu

 

1) Kurum/Kuruluş Adı:

 

2) Adres:

 

3) Telefon/Faks

 

5 E-posta / internet adresi:

 

6) Yetkilendirilmiş İrtibat Kişisi:

Adı, Soyadı

Vergi Numarası

Adresi

Telefonu

Faksı

 

 

Yukarıdaki verilen kurum bilgilerimin doğruluğunu kabul eder ve bu bilgilerde herhangi bir değişiklik veya iptal durumu söz konusu olması durumunda en geç 20 gün içerisinde Bakanlığı bilgilendireceğimi taahhüt ederim.

 

 

 

Düzenlenme Tarihi Kurum Yetkilisi

Adı Soyadı

İmza

Kaşe

 

 

Not: Müracaat dosyasında bulunan tüm evraklar imzalı ve kaşeli olacaktır.

EK-2: Gönüllü Karbon Piyasası Proje Sahibi Kaydı İçin Talep Edilen Belgeler:

Kamu kurumları için:

  1. Ek-1’de verilen formun imzalı ve kaşeli aslı

 

Firmalar için

  1. Ek-1’de verilen formun imzalı ve kaşeli aslı

  2. Noter tasdikli ticaret sicil belgesi

  3. İmza Sirküleri

 

Vakıflar, Dernekler ve diğer Sivil Toplum Kuruluşları için istenen belgeler:

  1. Ek-1’de verilen formun imzalı ve kaşeli aslı

  2. İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış dernek tüzüğü

 

 

EK-3: Gönüllü Karbon Piyasası Proje Künyesi Formu

Kurumsal Bilgiler

Proje sahibinin adı:

 

Adres:

 

Sorumlu kişinin adı/soyadı:

 

Telefon / Faks:

 

E-posta / internet adresi:

 

Proje Bilgileri

Projenin adı:

 

Proje koordinatları (Derece, dakika, saniye olarak):

 

Proje özeti (Bir paragraf):

 

Projenin işletmeye/uygulamaya giriş tarihi:

 

Proje Faaliyet Alanı ve Proje Tipi

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi

Rüzgâr Santrali

Hidroelektrik santral

Jeotermal

Biyogaz

Güneş

Diğer (Açıklayınız)

Enerji Verimliliği

Metan Geri Kazanımı ve Enerji Üretimi

Ormancılık

Biyokütle

Tarım ve Hayvancılık

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin (OTİM) Bertarafı

Diğer

Projenin Karbon Piyasasına İlişkin Bilgileri

Projenin boyutu (büyük ölçekli/küçük/mikro ölçekli):

 

Azaltıma konu olan sera gazı veya gazları:

 

Emisyon azaltım hesabında kullanılan metodoloji(ler):

 

Sertifikalandırma dönemi süresi (7,10 yıl gibi):

 

Onaylanan yıllık ortalama emisyon azaltım miktarı (karbondioksit eş değeri, ton olarak):

 

Proje iş ve işlemlerini yürüten danışman gerçek/tüzel kişi adı (varsa):

 

Onaylamadan sorumlu bağımsız denetleyici kuruluş adı:

 

Onaylama tarihi:

 

Başvuruda bulunulan gönüllü karbon standart kuruluşu:

 

Gönüllü Standart Kuruluşu tarafından verilen proje numarası:

 

Gönüllü Standart Kuruluşuna kayıt tarihi:

 

Karbon Sertifikasyonuna İlişkin Bilgiler1:

Doğrulamadan Sorumlu Bağımsız Denetleyici Kuruluş

Sertifikalandırma Tarihi (gg/aa/yyyy)

Sertifikalandırma Yılı2

Sertifika Miktarı (tCO2e)

Sertifika Seri Numaraları3

 

 

 

 

 

 

Düzenlenme Tarihi Kurum Yetkilisi

İmza Kaşe

 

 

 

EK-4: Gönüllü Karbon Piyasası: Gönüllü Karbon Standart Kuruluşu Proje Bilgi Formu

A) Kayıt Edilen Projeler

Kayıt Tarihi

Proje Adı ve Kayıt Numarası

Proje Sahibi

Proje Yeri (İl, İlçe)

Proje Boyutu (Büyük/Küçük/Mikro vs.) ve Türü

Onaylamadan Sorumlu Bağımsız Denetleyici Kuruluş

Emisyon Azaltım Hesabında Uygulanan Metodoloji(ler)

Ortalama Yıllık Azaltım Miktarı (tCO2e/yıl)

Sertifikalandırma Dönemi Süresi

Varsa Yapılan İlave Sertifikasyon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Sertifikalandırılan Projeler4

Sertifikalandırma Tarihi

Proje Adı ve Kayıt Numarası

Proje Sahibi

Proje Yeri (İl, İlçe)

Proje Boyutu (Büyük/Küçük/Mikro vs.) ve Türü

Doğrulamadan Sorumlu Bağımsız Denetleyici Kuruluş Adı

Sertifikalandırma Yılı5

Sertifikalandırılan Emisyon Azaltım Miktarı (tCO2e)

Sertifika Seri Numaraları

İtfa Edilen Sertifika Miktarı (tCO2e)

İtfa Edilen Sertifikaların Seri Numaraları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Kayıt Edilen Projeler İçin Yapılan Diğer İşlemler

 

İşlem Tarihi

Proje Adı ve Kayıt Numarası

Proje Sahibi

Proje Yeri (İl, İlçe)

Yapılan İşlem

İşlem Sonrası Proje Durumu

Açıklama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzenleyen Gönüllü Karbon Standart Kuruluşu: Düzenleme Tarihi Kurum Yetkilisi

Ad/Soyad

İmza, Kaşe

Açıklamalar:

EK-5: Gönüllü Karbon Piyasası: Bağımsız Denetleyici Kuruluş Proje Bilgi Formu

 

A) Onaylanan Projeler Listesi

Onaylama Tarihi

Proje Adı

Proje Sahibi

Proje Yeri (İl, İlçe)

Proje Boyutu (Büyük/Küçük/Mikro v.s.) ve Türü

Onaylamaya Esas Gönüllü Standart Kuruluşu ve Proje Numarası

Emisyon Azaltım Hesabında Uygulanan Metodoloji(ler)

Ortalama Yıllık Azaltım Miktarı (tCO2e/yıl)

Sertifikalandırma Dönemi Süresi

(7, 10 yıl gibi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Doğrulanan Projeler Listesi

Doğrulama Tarihi

Proje Adı

Proje Sahibi

Proje Yeri (İl, İlçe)

Proje Boyutu (Büyük/Küçük/Mikro v.s.) ve Türü

Doğrulamaya Esas Gönüllü Standart Kuruluşu ve Proje Numarası

Emisyon Azaltım Hesabında Uygulanan Metodoloji(ler)

Emisyon Azaltım Doğrulaması Yapılan Yıl6

Doğrulanan Emisyon Azaltım Miktarı (tCO2e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzenleyen Bağımsız Denetleyici Kuruluşu: Düzenleme Tarihi Kurum Yetkilisi

Ad/Soyad

İmza, Kaşe

Açıklamalar:

 

1 Yapılan doğrulama sayısına göre ilave satır ekleyiniz.

2 Takvim yılı bazında, ayrı ayrı satırlarda belirtiniz

3Sadece ilk ve son sertifikalara ait seri numaraları verilecek aradaki sertifikalar için tire (-) işareti konulacaktır.

4Sertifikalandırılan ve itfa edilen sertifikalar için sadece ilk ve son sertifikalara ait seri numaraları verilecek aradaki sertifikalar için tire (-) işareti konulacaktır.

5 Takvim yılı bazında, ayrı ayrı satırlarda belirtiniz

6 Takvim yılı bazında, ayrı ayrı satırlarda belirtiniz

 

Bültene Abone Ol

İnsanların kaç gözü olur? (örn: 1)
Adınız:
Email: