Article Category

Regulation on Environment Responsible and Environment Consultancy Companies

 

12 Kasım 2010 CUMA                                            Resmî Gazete                                               Sayı : 27757

 

 

 

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI

 

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

             Amaç

 

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevre görevlilerinin nitelikleri, sorumlulukları ve belgelendirilmeleri ile çevre danışmanlık firmalarına yeterlik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

             Kapsam

 

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 21/11/2008 tarihli ve 27061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında çalışacak çevre görevlilerinin ve çevre danışmanlık firmalarının görevleri, nitelikleri, çalışma usul ve esasları, başvuruların değerlendirilmesi, yeterlik belgesinin verilmesi, denetlenmesi, yeterlik belgesinin askıya alınması ve iptali ile ilgili konuları kapsar.